Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА CMX.BG

 

Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание:

 • Закона за електронната търговия /ЗЕТ/,
 • Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/,
 • Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/,
 • Търговския закон /ТЗ/,
 • Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

 

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия. Същите са общодостъпни чрез сайта www.cmx.bg и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги СМХ БГ ООД,  със седалище и адрес на управление, гр.София, бул. Сливница №450, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК BG205597551, представлявано от Ивайло Георгиев -Управител, с адрес на управление на дейността: гр. София,  ул. "Хайдушка поляна" 55,  национален телефон: 0879 150 170, e-mail:sales@cmx.bg, наричано по-долу за краткост „CMX BG” или “www.cmx.bg” от една страна и от друга страна -  Получателят (-ите) на услуги (наричан „Потребител -и”), които услуги се предоставят чрез домейн:  www.cmx.bg ,  наричан по-долу за краткост „сайт”.

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. С настоящите Общи условия CMX BG уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.
 2. На страницата www.cmx.bg се съхраняват само данни, свързанис поръчките и доставянето на заявеното. CMX BG гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
 3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от CMX BG за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 4. CMX BG  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя (-ите) на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. CMX BG  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 5. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп дособствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на CMX BG при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.
 6. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от CMX BG на трети лица - кредитори, когато това е необходимо и е във връзка с избран от потребителя начин на плащане "На изплащане, с кредит”.

 

 

СНИМКИ И ВИДЕОКЛИПОВЕ

CMX BG не носи отговорност за различие на видео клиповете към продуктите в каталога. Някои от видеата не отговарят на конкретния продукт, а са просто примерни/ориантировъчни. Снимките на продуктите с различни цветове също може да се различават поради липса на снимки  за цялата цветова гама на предлагания продукт.

 

 

ЦЕНИ  НА СТОКИТЕ

 • Електронният магазин www.cmx.bg предлага богата гама от стоки за ремонт бои и лепила, машини и инструменти, мебели и обзавеждане и много други, строителство,  и декорация, резервни части. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.
 • Стоките, отбелязани като налични в сайта е възможно да не са налични във в момента поради забавяне при актуализацията на наличности междун CMX BG и доставчика на съответните стоки.
 • CMX BG не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
 • Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските разходи (транспортните разходи, свързани с доставката на стоката) не е включена в цената на стоките и се начислява допълнително спрямо тарифата на съответната куриерска фирма.
 • Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката публикушани в графа „Доставка
 • CMX BG си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

 

 

ПОРЪЧКИ

13.  Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на CMX BGРегистрацията в сайта не е задължителна.

14.  За да направите поръчка през сайта на CMX BG, следвайте следните стъпки:

14.1.  Изберете желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Продукти” на сайта или чрез използване на търсачката.

14.2.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /кошница за пазаруване/, натиснете бутона „Купи”, находящ се от десено на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /кошница/.

14.3.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Кошница”. Под него  е изписан броят на добавените в кошницата продукти и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид.

14.4.  За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Кошница”. На страницата ще видите текущия списък с продукти,  налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Купи”.

14.5.  На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно - три имена, адрес, телефон за връзка, e-mail.

14.6.  Моля, запознайте се с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин www.cmx.bg . Моля, натиснете „Купи”.

 

В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете „Изпрати поръчката”.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с СМХ БГ ООД,  касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона "Изпрати поръчката", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Кошница”. Това действие има правно обвързваща сила независимо от това, че поръчката е направена от оператор на CMX BG по телефона, собственоръчно от Потребителя или чрез предоставяне на данни за поръчка по e-mail изпратени от потрбителя.

На посочения от Вас e-mail ще получите информация за това какво сте поръчали „Продукт“ и на каква стойност е направената поръчка.

При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, CMX BG има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатении/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, CMX BG може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на потребителя.

15.  Ако е необходимо, служител на CMX BG ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

19.  Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един следните начини:

► В брой при доставка ( наложен платеж )

► С банкова карта (предстои да бъде активирана услугата)

► По банков път

► На място в офис на CMX.BG

 

20. При избран начин на плащане „плащане при доставка”, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката.

21. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на CMX BG. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.
22. При начин на плащане с банков превод на територията на България, поръчаните стоки се изпращат СЛЕД като сумата е пристигнала в банковата сметка. Срокът за доставка започва да тече от датата на постъпването на сумата на поръчката в нашата банкова сметка.

        23. При банкови преводи от чужбина, таксата за превод на дължимата сума е за сметка на клиента.

 

 

ДОСТАВКА

22. Стоките, поръчани от електронния магазин www.cmx.bg се доставят в следните срокове:

23. За територията на Република България - до 2 /два/ работни дни.

23.1. CMX BG си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

24. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно - от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”,  освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 2 /два/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.

25.  CMX BG не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера /транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от CMX BG обстоятелства.

26.  Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми CMX BG на тел: 0879 150 170.

27.  При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.  В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и CMX BG не бъде незабавно уведомен на тел: 0879 150 170, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

28.  Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка/наложен платеж” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с CMX BG на тел: 0879 150 170 за отстраняване на несъответствието.

29.  При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

30.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, CMX BG се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

31.  Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 7 (седем) работни дни от уведомяването за такова искане на CMX BG на тел. 0879 150 170.

32.  Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние) в срок от четиринадесет работни дни от датата на получаване на стоката.

  

 

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА. ПРАВО НА ОТКАЗ

33. Упражняване правото на отказ

33.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми CMX BG за решението си чрез попълването на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, изпратено по електронна поща, писмо, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

33.2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от Потребителя.

34. Връщане на стоката

34.1. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на CMX BG. Стоката се връща на адреса, от който е изпратена, посочен в товарителницата за получаване, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил решението си за отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на CMX BG преди изтичането на 14-дневния срок.

34.2. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. Те донесени лично от Потребителя или доставени чрез куриер, като всички транспортни /куриерски/ пощенски и други разходи по доставката са за сметка на Потребителя.

35.3. Потребителят е длъжен да съхранява получените от CMX BG стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

34.4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им, придружени от всички документи по продажбата (касова бележка, фактура или гаранционна карта). На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условияCMX BG има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

34.5. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху CMX BG, с получаването на стоката от CMX BG, удостоверено с подписването на товарителницата за получаване.

35. Възстановяване на заплатените суми.

35.1. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, CMX BG възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.

35.2. CMX BG възстановява получените от Потребителя суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

35.3. CMX BG има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

36. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на CMX BG стоката в срок до 30 (тридесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба, респективно отказа си от стоката и желае да задържи стоката, като CMX BG се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя сума.

37. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.

38. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

 •  
  • възстановяване на заплатената сума
  • заменяне на стоката с нова
  • отбив от цената

39.  В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.

 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

40.  В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, CMX BG има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

41. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на CMX BG на формата за въпроси и запитвания или на тел: 0879 150 170, в рамките на работното време: от 8:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък. 

42.  Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. CMX BG не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Условия за ползване.

43.  Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.cmx.bg  е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между CMX BG и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

44.  Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Запознах се с общите условия и ги приемам" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

Оплаквания / Разрешаване на спорове

Съгласно действащото законодателство, ние сме длъжни да информираме потребителите за наличието на Европейска платформа за онлайн решаване на спорове, която може да бъде използвана за уреждане на възникнали спорове, без нужда от намесата на съд. Европейската комисия е отговорна за създаването на платформата. Вижте европейската платформа за онлайн решаване на спорове тук: https://ec.europa.eu/odr .

Жалба към Комисия за Защита на Потребителите можете да податете тук: https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba